Ultracoat Ceramic Soap 5L
Ultracoat Ceramic Soap 5L
Ultracoat Ceramic Soap 5L
  • −25%
Ultracoat Ceramic Soap 5L
Ultracoat Ceramic Soap 5L
Ultracoat Ceramic Soap 5L

Ceramic soap är ett mycket hydrofobt, koncentrerat schampo med ett högt innehåll av SiO₂. Idealisk för vård av bilar skyddade med keramiska behandlingar, vaxer, PPF-folier och vinylfolier, på vilka den avsevärt förbättrar glansen, ger en mycket stark hydrofob effekt och ökar halten på ytan. Det fungerar utmärkt även som ett fristående skydd.

Förbeställ
597,00 kr 796,00 kr -25%

 

Ceramic soap ger ett helt spektrum av möjligheter inte bara genom att använda det som ett traditionellt bilschampo, det ger låg friktion mot lacken och härligt skum, du kan även använda det genom att applicera det från en skumpistol. Produkten kan användas på alla yttre ytor av bilen. Arbetet görs behagligare av doften av bubble gum.

Användningsmetod:

Förtvätt, t.ex. med aktivt skum.

För smutsiga bilar, tvätta bilen först med vanligt schampo.

Förbered en blandad lösning; Häll 50 ml av produkten i 5 liter varmt vatten (1:100) eller 50 ml per 450 ml (1:10) om du applicerar produkten med en skumpistol.

Sprid ut produkten med en ren handske eller applicera den med en skumpistol.

Vänta 30 sekunder, skölj hela bilen noggrant och torka med en handduk eller tryckluft.

Tips:

Arbeta inte i direkt solljus. När du arbetar i en varm miljö, arbeta med små ytor, låt inte produkten torka. Använd schampot regelbundet för att bibehålla den perfekta hydrofoba effekten.

Signalord

Fara

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts Amides, C12-14, N-[3-(dimethylamino)propyl], N-oxides

Varningstexter

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353P305+P351+P338VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till genom att överlämna produkten till en person som har tillstånd att bortskaffa avfall eller genom att returnera den till leverantören.

No reviews
Kommentarer (1)
Betyg

Kunder som köpt denna produkt köpte också: