Liquid Elements Quick Detailer 500ml
  • Ny
Liquid Elements Quick Detailer 500ml

Liquid Elements Quick Detailer 500ml

Liquid Elements KEM

Liquid Elements Quick Detailer är idealisk för att snabbt fräscha upp färgen på fordonet, enkelt spraya på, torka av och du är klar.

Detaljeraren lämnar en behagligt glänsande lackyta och förser den med ett lätt skyddande lager som förhindrar att damm och pollen fastnar och att vatten rinner av.

Lagervara
95,20 kr

 

Applicera enkelt genom att:

- Skaka behållaren först

- Spraya ytan

- Torka bort eventuella rester med en tjock mikrofierduk

Viktigt att tänka på:

- Använd inte på varm lack

- Låt inte produkten torka in

P101: Om medicinsk rådgivning krävs, ha behållare eller etikett till hands.

P102: Förvaras utom räckhåll för barn.

P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt skölja.

P337+P313: Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

H315: Orsakar hudirritation.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation

F04_500
No reviews
Kommentarer (0)