Liquid Elements Gloss Boost 500ml
  • Ny
Liquid Elements Gloss Boost 500ml

Liquid Elements Gloss Boost 500ml

Liquid Elements KEM

Denna kraftfulla sprayförsegling ökar bilens lyster och förseglar lackens yta. Den är perfekt att använda antingen efter tvätt eller för snabb detaljvård när du ställer ut ditt fordon.

Lagervara
143,20 kr

 

Några av fördelarna med Gloss Boost:

• Ger en otrolig glans 

• Ger en otrolig avrinning 

• Hållbarhet i upp till 3-4 månader

• Lätt att applicera och torka av

• Passar alla lacktyper

• Perfekt för bilutställningar och event

Applicera enkelt genom att:

- Skaka behållaren först

- Spraya ytan

- Fördela med en applikatordyna

- Vänta ca 20 sekunder

- Torka bort eventuella rester med en tjock mikrofierduk

Viktigt att tänka på:

- Använd inte på varm lack

- Låt inte produkten torka in

För bästa resultat: Blanda Gloss Boost 1:1 med vatten.

P101: Om medicinsk rådgivning krävs, ha behållare eller etikett till hands.

P102: Förvaras utom räckhåll för barn.

P260: Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt skölja.

P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.

H300-serien: Hälsorisker:

H315: Orsakar hudirritation.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

GHS05 - FaraGHS05 - Fara

Faroavgörande komponenter:

Siloxaner och silikoner, 3-[(2-aminoetyl)amino]propyl Me, di-Me

No reviews
Kommentarer (0)