Active Foamwash

Active Foamwash 1L

Lagervara
103,20 kr

Active Foam är ett Super Koncentrerat kraftigt fordonstvättmedel som

används tillsammans med lågtrycks- eller skumspruta ( Foam Lance).

Applicera produkten och låt verka i 3-5 minuter och skölj sedan grundligt

ytan med högtryckstvätt. Tvätta ALDRIG i direkt solljus och låt den inte

torka in.

 

Blandas med vatten 1-5 % beroende på nedsmutsningsgrad.

 

Faroangivelser

(H314)Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

Skyddsangivelser

(P101)Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  

(P102)Förvaras oåtkomligt för barn. 

(P260)Inandas inte dimma/ ångor/ sprej.

(P303+P361+P353).VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 

(P405)Förvaras inlåst. 

(P501).Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd 

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.