• −35%
Ultracoat One 50 ml

Ultracoat One 50 ml

Slut i Lager
569,40 kr 876,00 kr -35%

Mycket tekniskt avancerad keramisk coating. Designad för att precist skydda nästan varje yttre yta. Binder till ytan med tusentals kovalenta bindningar som visar perfekt integritet på molekylär nivå. Det betyder att coatingen är extremt effektiv och skyddar ytan mot UV-skador, oxidation, starka kemikalier och minskar bildandet av mikro-repor.

 

ONE är en produkt som är lämplig för att skydda färg, plast och till och med digitalskärmar samt fälgar. Tillämpningen av denna produkt är mycket enkel - en utbildad detailer behandlar hela bilpaneler på en gång. Vid användning av denna produkt kommer du att glömma bort eventuella problem med att polera bort överskottet av beläggningen.

Hållbarhet: upp till 3 år eller 40.000 km körsträcka

Mycket enkel applicering

Hög effektivitet - ca. 15 ml / bil!

Multisurface - en produkt för färg och plast!

1 st applicator medföljer 

Tips

Du bör aldrig applicera beläggningen utomhus och i direkt solljus.

De perfekta appliceringsförhållandena är temperaturer i intervallet 18-22 ° C och en luftfuktighet på 50-70%.

Om temperaturen och luftfuktigheten är högre kommer beläggningen att flasha snabbare och du bör vara redo att polera bort överskottet mycket snabbare.

Använd alltid en ny mikrofiberduk. Du bör ha tillräckligt med dessa för att ofta byta under applikationen.

Applicera i små ytor. Vi rekommenderar att panelerna delas upp i sektioner på 50 cm x 50 cm för att säkerställa en säker och enkel applicering.

Applicera i rätt belysning.

Applicera det andra lagret strax efter det första för att förbättra beläggningens prestanda.

Lämna coatingen i minst 24 timmar för att härda helt. Den första tvätten ska inte göras förrän 7 dagar efter applicering.

Ytan ska vara helt ren och sanerad.

Gamla beläggningar, vaxer och andra skydd måste avlägsnas före appliceringen.

Ytan ska maskinpoleras om det finns repor, virvlar eller hologram.

Ytan måste avfettas ordentligt av Ultracoat Wipe It! eller IPA. Vi rekommenderar en andra avfettning för att säkerställa att ytan är perfekt förberedd för appliceringsprocessen

Förbered coatingen, appliceringskuddarna och några mikrofiberdukar.

Fukta kanten på appliceringskudden med produkten.

Applicera på ytan med cross-patch-metoden på 50 cm x 50 cm sektioner.

Vänta 1-2 minuter för tydlig flashing och polera ytan med en mjuk mikrofiberduk. Lägg till ytterligare lager upprepa processen för att förbättra coatingens prestanda.

Låt verka i 24 timmar och tvätta inte bilen inom 7 dagar efter applicering.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Cyclosilazanes, di-Me, Mehydrogen, polymers with di-Me, Mehydrogen silazanes, reaction Products with 3- (triethoxysilyl)-1-propanamine

Varningstexter

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Säkerhetsangivelser 

P101Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P280 Använd skyddshandskar.

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P302+P335+P334 VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.

P405 Förvaras inlåst.

P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.