• −35%
Ultracoat Master Wash 500ml

Ultracoat Master Wash 500ml

Lagervara
82,68 kr 127,20 kr -35%

Master Wash är ett universalrengöringsmedel för att ta hand om ditt fordons utsida. Det är mycket mångsidigt - det kommer att vara perfekt för rengöring av lack, fälgar, plaster och till och med motorrummet. Master Wash är en högeffektiv produkt. Den är idealisk för snabb tvätt och som förtvätt. Mjukgör effektivt smuts och underlättar avlägsnande av insekter och fågelspillning avsevärt

 

Produkten är mycket koncentrerad. Den når sin maximala effektivitet vid en koncentration av 1:9 och en 1:80 lösning är tillräcklig för lätt smuts. Du får det bästa resultatet genom att applicera det med en tryckspruta. Men om du letar efter ett tjockt skum kan Master Wash också appliceras med en skumpistol/foam lance.

Vi rekommenderar att du använder Master Wash i ett välventilerat utrymme eller utomhus på avstånd från direkt solljus.

Mycket koncentrerad

Kraftfull rengöring

Säker och effektiv

Förbered en anpassad blandning.

Applicera produkten med en spruta eller en skumpistol.

Lämna produkten i 60 sekunder.

Skölj den noggrant.

Upprepa vid behov steg 1-4

Använd alltid skyddskläder och handskar. Testa produkten på ett litet, osynligt element. Arbeta på en sval yta från direkt solljus. Förvara vid en temperatur av 5 till 25 grader. Vid rengöring av hjul eller motorrum använd en mjuk borste för att arbeta produkten innan du sköljer av den.

1:9 - Tung smuts och som förtvätt i skumpistol

1:80 - Lätt smuts

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts

(R)-p-menta-1,8-dien

linalool

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

P501 Innehållet/behållaren lämnas till enligt gällande förordningar.

Betyg Kommentarer (2)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.