Mystic Water Repellent – 500ml
  • −20%
Mystic Water Repellent – 500ml

Med Mystic Water Repellent kan du både rengöra och skydda din bil i ett steg.

Lagervara
178,56 kr 223,20 kr -20%

 

Undvik att tvätta i solljus och när lacken är varm.
Blanda 30-50 ml schampo 6-7 liter vatten.
Tvätta bilen uppifrån och ner.
Torka det återstående vattnet 

Foamlance
Spä 50ml med 450ml vatten

Spola av bilen med högtryckstvätt

Faroangivelser 

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser 

P302+P361+P352 VD HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

No reviews
Kommentarer (2)
Betyg

Kunder som köpt denna produkt köpte också: