Koch-Chemie Pol Star 1-liter
  • Ny
Koch-Chemie Pol Star 1-liter

Koch-Chemie Pol Star 1-liter

Den effektiva, neutrala rengöraren med en skyddsformel för läder, alcantara och textilier som klädsel och mattor. Smutsen avlägsnas från fiberdjupet med hjälp av finporerade skumlameller och kan torkas upp med en våt-/torkdammsugare eller en fuktig trasa. Lämnar inga vattenmärken och bevarar originalimpregneringen. Rengörningsmedlet skyddar mot snabb återfläckning.

143,20 kr

 

Rekommendationer för användning:

Beroende på hur mycket smuts det är, applicera en lösning 1:5-1:20 med en sprayflaska, mikrofiberhandske eller liknande och låt den verka en kort stund.

Arbeta in försiktigt med en svamp eller mikrofiberduk i riktning mot huvudfibrerna. Torka upp produktrester och skum med en fuktig trasa eller med en våt/torkdammsugare.

För användning i sprayextraktion och andra rengöringsmedel för mattor/klädsel rekommenderar vi tillsats av Kocentschäumer skumdämpningsmedel.

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

No reviews
Kommentarer (0)