DUST CRACKER - WHEEL CLEANER  1L
Dust Cracker Extreme - WHEEL CLEANER  1L
  • Ny
DUST CRACKER - WHEEL CLEANER  1L
Dust Cracker Extreme - WHEEL CLEANER  1L

Dust Cracker Extreme - WHEEL CLEANER 1L

Liquid Elements KEM

Dust Cracker Extreme är en syrafri, reaktiv hjulrengöring för skonsam rengöring av alla typer av hjul.

Grundlig och effektiv rengöring med högkvalitativa ytaktiva ämnen. Dust Cracker har också en prestandaindikator som visuellt representerar rengöringsmedlets effektivitet och hjälper till med efterföljande borttagning av smuts med vatten.

Den kontinuerliga utvecklingen och förbättringen av Dust Cracker Extreme prestanda säkerställs genom utveckling och kvalitetssäkringsåtgärder.

Lagervara
159,20 kr

 

Kan användas på alla typer av hjul:

Kromfälgar, lättmetallfälgar, stålfälgar

Högpolerad, pulverlackerad, etc.

Behaglig lukt trots prestandaindikator

Mycket stark rengöringsförmåga

Skonsam rengöring

Syrafritt

Lämplig som rostborttagare på färg

pH-balanserad

Skaka väl innan användning

Spraya på ett svalt hjul och blöt ordentligt

Låt verka i cirka 1 minut (överstig inte 3 minuter)

Skölj bort rester med en högtryckstvätt

Mycket envis smuts kan lossas med en hjulborste eller en mikrofiberduk innan sköljning.

Inga rester ska finnas kvar på hjulet (skölj noggrant)

Applicera inte på varma hjul

Låt inte torka

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONS- CENTRALEN/läkare...

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

H302 Skadligt vid förtäring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Faroavgörande komponenter:

Ammoniakmerkaptoacetat

Metylisotiazolinon

No reviews
Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också: