C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
  • −15%
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml

C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml

Skydda din bil mot slitage orsakat av UV -strålning, korrosion och smuts av olika slag. C-ROCK Permanent Ceramic Coating erbjuder skydd mot miljöpåverkan som varar upp till 50 000 km och minskar risken att smuts biter fast i lacken. Ett enormt långvarigt skydd med en hårdhetsgrad på 9H och en utmärkt pärleffekt (hydrofob) tillsammans med Easy Clean-formeln kommer garanterat att övertyga dig.

Paketet innehåller;

C-ROCK Permanent keramisk beläggning 30 ml (1x)

Skumapplikator Ø 80mm (1x)

Keramisk mikrofiberduk 20 × 20 cm (5x)

Användarmanual

Lagervrara
1 013,20 kr 1 192,00 kr -15%

 

Efter avslutat poleringsarbete bör ytan alltid kontrolleras för defekter(repor). Annars kommer dessa att vara förslutna och övertäckta  av skyddet och kommer att vara svåra att ta bort efteråt. När ytan är klar använder du PREPARATOR sealing PrePare (art.nr: 11083) för att rengöra alla fordonsytor på vilka C-ROCK Permanent Ceramic Coating ska appliceras. För att vara på den säkra sidan kan denna process upprepas en gång. Alla oljor, fetter, limrester, silikoner och vaxer måste avlägsnas!

Det första steget är att linda mikrofiberduken runt applikationssvampen. Placera applikatorn centralt på SCHOLL Concepts -logotypen på mikrofiberduken och fixera alla fyra ändarna av duken i skumspåret

Flaskan C-ROCK Permanent Ceramic Coating måste skakas väl före varje användning. Applicera 5-10 droppar på applikatorens stora, mikrofiberbelagda sida.

Använd sedan applikatorn för att applicera vätskan jämnt på lackytan i ett tvärgående mönster. Inget område bör utelämnas och en homogen film ska bildas. Själva tvärgående rörelse får inte överstiga en appliceringsyta på mer än 60 × 60 cm.

Efter applicering behöver C-ROCK Permanent Ceramic Coating en kort härdningstid på cirka 3-5 minuter. För kallare miljöer eller yttemperaturer rekommenderar vi vanligtvis en längre härdningstid på upp till 5 - 6 minuter.

När härdningen är klar avlägsnas resterna med hjälp av en mikrofiberduk (luddfri). När alla vätskerester har tagits bort är appliceringssteget klart.

Efter applicering och efterföljande avlägsnande av vätskeresterna börjar torkningsfasen. Under denna fas bör du inte flytta ditt fordon med risk för fukt. Låt skyddet vila i 24 timmar. De viktigaste timmarna är de första 9, Inom denna tidsram bör ditt fordon inte utsättas för fukt! En vindskyddad och täckt parkeringsplats är fördelaktigt. Efter 9 timmar är den mest känsliga fasen över. Dock bör du vänta 24 timmar innan du flyttar ditt fordon utomhus för att uppnå en väderbeständig hårdhet.

Du kan göra den första tvätten av din bil efter 7 dagar.

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning

610830
No reviews
Kommentarer (1)
Betyg

Kunder som köpt denna produkt köpte också: